top of page

Croeso i hysbysiad preifatrwydd bendigedig.

 

Mae bendigedig yn parchu eich preifatrwydd ac wedi ymrwymo i ddiogelu eich data personol. Bydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn rhoi gwybod i chi sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan (waeth o ble rydych yn ymweld â hi) ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu.

 

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn

 

Nod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am sut mae bendigedig yn casglu ac yn prosesu eich data personol trwy eich defnydd o'r wefan hon, gan gynnwys unrhyw ddata y gallech ei ddarparu trwy'r wefan hon, er enghraifft pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer cylchlythyr neu ddigwyddiadau.

 

Nid yw'r wefan hon wedi'i bwriadu ar gyfer plant, ac nid ydym yn casglu data sy'n ymwneud â phlant trwy'r wefan yn fwriadol.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn ynghyd ag unrhyw hysbysiad preifatrwydd neu hysbysiad prosesu teg arall y gallwn ei ddarparu ar adegau penodol pan fyddwn yn casglu neu’n prosesu data personol amdanoch, fel eich bod yn gwbl ymwybodol o sut a pham rydym yn defnyddio eich data. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ategu’r hysbysiadau eraill ac nid yw wedi’i fwriadu i’w diystyru.

 

Rheolydd 

bendigedig yw’r rheolydd ac mae’n gyfrifol am eich data personol (cyfeirir ato ar y cyd fel “bendigedig”, “ni”, “ni” neu “ein” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn). Mae bendigedig yn label recordio sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth gyffredin rhwng Theatr Mwldan, Aberteifi, ac ARC Music Productions International Ltd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn, gan gynnwys unrhyw geisiadau i arfer eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

 

bendigedig

D/O Theatr Mwldan

Aberteifi

Ceredigion

Cymru

SA43 1JY

bendigedig@mwldan.co.uk

01239 623925

 

Mae gennych hawl i wneud cwyn ar unrhyw adeg i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), awdurdod goruchwylio’r DU ar gyfer materion diogelu data (www.ico.org.uk). Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i ddelio â'ch pryderon cyn i chi gysylltu â'r ICO, felly cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

 

Cysylltiadau trydydd parti

Gall y wefan hon gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, ategion a chymwysiadau. Gall clicio ar y dolenni hynny neu alluogi'r cysylltiadau hynny ganiatáu i drydydd partïon gasglu neu rannu data amdanoch chi. Nid ydym yn rheoli'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn gyfrifol am eu datganiadau preifatrwydd. Pan fyddwch yn gadael ein gwefan, rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiad preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

 

 

Y data rydym yn ei gasglu amdanoch chi

 

Mae data personol, neu wybodaeth bersonol, yn cyfeirio at unrhyw wybodaeth am unigolyn y gellir adnabod y person hwnnw ohoni. Nid yw'n cynnwys data lle mae'r hunaniaeth wedi'i ddileu (data dienw).

 

Gallwn gasglu, defnyddio, storio a throsglwyddo gwahanol fathau o ddata personol amdanoch yr ydym wedi’u grwpio gyda’n gilydd fel a ganlyn:

 

 • Mae Identity Data yn cynnwys enw cyntaf, enw cyn priodi, enw olaf, enw defnyddiwr neu ddynodwr tebyg, statws priodasol, teitl, dyddiad geni a rhyw.

 • Cyswllt Data yn cynnwys cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn.

 • Mae Data Technegol yn cynnwys cyfeiriad protocol rhyngrwyd (IP), eich data mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad a lleoliad parth amser, mathau a fersiynau ategion porwr, system weithredu a llwyfan, a thechnoleg arall ar y dyfeisiau a ddefnyddir gennych chi i gael mynediad i'r wefan hon.

 • Mae Data Defnydd yn cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan a'n gwasanaethau.

 • Mae Data Profile yn cynnwys eich enw defnyddiwr a chyfrinair, pryniannau neu archebion a wnaed gennych chi, eich diddordebau, dewisiadau, adborth ac ymatebion arolwg.

 • Mae Data Marchnata a Chyfathrebu yn cynnwys eich dewisiadau wrth dderbyn marchnata gennym ni a'ch dewisiadau cyfathrebu.

 

 

Rydym hefyd yn casglu, defnyddio a rhannu Aggregated Data fel data ystadegol neu ddemograffig at unrhyw ddiben. Gall Data Cyfunol ddeillio o'ch data personol ond nid yw'n cael ei ystyried yn ddata personol yn ôl y gyfraith gan fod y data hwn yn datgelu pwy ydych yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn cydgrynhoi eich Data Defnydd i gyfrifo canran y defnyddwyr sy'n cyrchu nodwedd gwefan benodol. Fodd bynnag, os byddwn yn cyfuno neu’n cysylltu Data Cyfunol â’ch data personol fel y gall eich adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, rydym yn trin y data cyfunol fel data personol a fydd yn cael ei ddefnyddio yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Nid ydym yn casglu unrhyw Categorďau Arbennig o Ddata Personol amdanoch chi trwy'r wefan hon (mae hyn yn cynnwys manylion am eich hil neu ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefyddol barn wleidyddol, aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth am eich iechyd, a data genetig a biometrig).

 

 

Sut rydym yn casglu data personol?

 

Rydym yn defnyddio gwahanol ddulliau i gasglu data oddi wrthych ac amdanoch chi, gan gynnwys drwy:

 • Rhyngweithiadau uniongyrchol. Gallwch roi eich Data Adnabod a Chyswllt i ni drwy lenwi ffurflenni neu drwy ohebu â ni drwy’r post, dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys data personol a ddarperir gennych pan fyddwch yn:

  • tanysgrifio i'n gwasanaeth, cylchlythyrau, manylion digwyddiadau neu gyhoeddiadau;

  • gofyn i farchnata gael ei anfon atoch; neu

  • rhoi rhywfaint o adborth i ni.

 • Technolegau neu ryngweithiadau awtomataidd.Wrth i chi ryngweithio â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu Data Technegol yn awtomatig am eich offer, eich gweithredoedd pori a'ch patrymau. Rydym yn casglu'r data personol hwn trwy ddefnyddio cwcis, logiau gweinydd a thechnolegau tebyg eraill.

 • Trydydd partïon neu ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus. Mae’n bosibl y byddwn yn derbyn data personol amdanoch gan drydydd partïon amrywiol a ffynonellau cyhoeddus fel y nodir isod:

  • Data Technegol gan ddarparwyr dadansoddeg fel Google a/neu ddarparwyr gwybodaeth chwilio.

  • Data Hunaniaeth a Chyswllt o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus fel Tŷ'r Cwmnïau.

 

 

Sut rydym yn defnyddio eich data

 

Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn defnyddio eich data personol. Yn fwyaf cyffredin, byddwn yn defnyddio eich data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:

 

 • Lle mae angen i ni gyflawni'r contract rydym ar fin ymrwymo i neu wedi ymrwymo gyda chi.

 • Lle bo’n angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (neu rai trydydd parti), ac nad yw eich buddiannau a’ch hawliau sylfaenol yn drech na’r buddiannau hynny.

 

Yn gyffredinol, nid ydym yn dibynnu ar ganiatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data personol ac eithrio mewn perthynas ag anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol atoch trwy e-bost. Mae gennych yr hawl i dynnu caniatâd marchnata yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni ar y manylion a roddir uchod.

 

 

At y dibenion y byddwn yn defnyddio eich data personol

 

Sylwch y gallwn brosesu eich data personol am fwy nag un sail gyfreithlon, yn dibynnu ar y diben penodol yr ydym yn defnyddio eich data ar ei gyfer. Cysylltwch â ni os oes angen manylion arnoch am y sail gyfreithiol benodol rydym yn dibynnu arni i brosesu eich data personol lle mae mwy nag un sail wedi’i nodi yn y tabl isod.

 

 

Byddwn yn defnyddio eich data personol i reoli ein perthynas â chi a fydd yn cynnwys:

 

(a) Eich hysbysu am newidiadau i’n telerau neu bolisi preifatrwydd

 

(a) Hunaniaeth

 

(b) Cyswllt

 

(c) Proffil

 

(d) Marchnata a Chyfathrebu

 

(a) Cyflawni contract gyda chi

 

(b) Angenrheidiol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon (i ddiweddaru ein cofnodion ac astudio sut mae cleientiaid yn defnyddio ein gwasanaethau)

 

 

Marchnata

Rydym yn ymdrechu i roi dewisiadau i chi o ran defnyddiau penodol o ddata personol, yn enwedig o ran marchnata a hysbysebu.

 

 

Optio allan

 

Gallwch ofyn i ni roi’r gorau i anfon negeseuon marchnata atoch ar unrhyw adeg, naill ai drwy ddilyn y dolenni optio allan ar unrhyw neges farchnata a anfonir atoch, neu drwy gysylltu â ni.

 

Pan fyddwch yn optio allan o dderbyn y negeseuon marchnata hyn, ni fydd hyn yn berthnasol i ddata personol a ddarperir i ni o ganlyniad i wasanaeth a ddarparwyd i chi.

 

 

Datgelu eich data personol

 

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti barchu diogelwch eich data personol a'i drin yn unol â'r gyfraith. Nid ydym yn caniatáu i’n darparwyr gwasanaeth trydydd parti ddefnyddio’ch data personol at eu dibenion eu hunain, a dim ond yn caniatáu iddynt brosesu eich data personol at ddibenion penodol ac yn unol â’n cyfarwyddiadau.

 

 

Diogelwch Data

 

Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i atal eich data personol rhag cael ei golli’n ddamweiniol, ei ddefnyddio neu gael mynediad ato mewn ffordd anawdurdodedig, ei newid neu ei ddatgelu. Yn ogystal, rydym yn cyfyngu mynediad at eich data personol i'r gweithwyr, asiantau, contractwyr a thrydydd partïon eraill sydd ag angen busnes i wybod. Dim ond ar ein cyfarwyddiadau ni y byddant yn prosesu eich data personol, ac maent yn destun dyletswydd cyfrinachedd.

 

Rydym wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ymdrin ag unrhyw amheuaeth o dorri rheolau data personol a byddwn yn eich hysbysu chi, ac unrhyw reoleiddiwr cymwys, am doriad lle mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny.

 

 

Cadw Data

 

Am ba mor hir fyddwch chi'n defnyddio fy nata personol?

 

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni'r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar eu cyfer, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd. 

 

Er mwyn pennu’r cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol, rydym yn ystyried swm, natur a sensitifrwydd y data personol, y risg bosibl o niwed o ddefnyddio neu ddatgelu eich data personol heb awdurdod, at ba ddibenion yr ydym yn prosesu eich data personol, ac a yw gallwn gyflawni'r dibenion hynny trwy ddulliau eraill, a'r gofynion cyfreithiol cymwys.

Mae manylion cyfnodau cadw ar gyfer gwahanol agweddau ar eich data personol ar gael yn ein polisi cadw y gallwch ofyn amdano drwy gysylltu â ni.

 

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i ni ddileu eich data: gweler Request erasure below am ragor o wybodaeth.

 

Mewn rhai amgylchiadau, efallai y byddwn yn gwneud eich data personol yn ddienw (fel na ellir ei gysylltu â chi mwyach) at ddibenion ymchwil neu ystadegol, ac os felly gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon am gyfnod amhenodol heb rybudd pellach i chi.

 

 

Eich Hawliau Cyfreithiol

 

O dan rai amgylchiadau, mae gennych hawliau o dan gyfreithiau diogelu data mewn perthynas â’ch data personol.

 

Mae gennych yr hawl i:

 

 • Gofyn am fynediad i'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn copi o’r data personol sydd gennym amdanoch, ac i wirio ein bod yn ei brosesu mewn modd cyfreithlon.

 • Cais i gywiro'r data personol sydd gennym amdanoch chi. Mae hyn yn eich galluogi i gael unrhyw ddata anghyflawn neu anghywir sydd gennym amdanoch wedi'i gywiro, er efallai y bydd angen i ni wirio cywirdeb y data newydd a roddwch i ni.

 • Cais i ddileu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ddileu neu ddileu data personol lle nad oes rheswm da i ni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni ddileu neu ddileu eich data personol lle rydych wedi arfer eich hawl i wrthwynebu prosesu yn llwyddiannus, lle gallwn fod wedi prosesu eich gwybodaeth yn anghyfreithlon, neu lle mae’n ofynnol i ni ddileu eich data personol i gydymffurfio â gofynion lleol. gyfraith. Sylwch, fodd bynnag, efallai na fyddwn bob amser yn gallu cydymffurfio â’ch cais i ddileu am resymau cyfreithiol penodol a fydd yn cael eu hysbysu i chi, os yn berthnasol, ar adeg eich cais.

 • Gwrthwynebu i brosesu eich data personol lle rydym yn dibynnu ar fuddiant cyfreithlon (neu fuddiant trydydd parti) a bod rhywbeth am eich sefyllfa benodol sy'n gwneud i chi fod eisiau gwrthwynebu prosesu ar y sail hon fel rydych yn teimlo ei fod yn effeithio ar eich hawliau a'ch rhyddid sylfaenol. Mae gennych hefyd yr hawl i wrthwynebu lle rydym yn prosesu eich data personol at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn dangos bod gennym seiliau cyfreithlon cymhellol i brosesu eich gwybodaeth sy’n diystyru eich hawliau a’ch rhyddid.

 • Gofyn am gyfyngiad ar brosesu eich data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni atal prosesu eich data personol yn y sefyllfaoedd canlynol: (a) os ydych am i ni sefydlu cywirdeb y data; (b) lle mae ein defnydd o'r data yn anghyfreithlon ond nad ydych am i ni ei ddileu; (c) lle mae angen i ni gadw'r data hyd yn oed os nad ydym ei angen mwyach fel y mae ei angen arnoch i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol; neu (d) eich bod wedi gwrthwynebu ein defnydd o'ch data ond mae angen i ni wirio a oes gennym seiliau cyfreithlon tra phwysig dros ei ddefnyddio.

 • Gofyn i'ch data personol gael ei drosglwyddo i chi neu i drydydd parti. Byddwn yn darparu i chi, neu i drydydd parti a ddewisir gennych, eich data personol mewn peiriant strwythuredig a ddefnyddir yn gyffredin- fformat darllenadwy. Sylwch fod yr hawl hon ond yn berthnasol i wybodaeth awtomataidd y gwnaethoch chi roi caniatâd i ni ei defnyddio yn y lle cyntaf, neu lle defnyddiwyd y wybodaeth i gyflawni contract gyda chi.

 • Tynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd lle rydym yn dibynnu ar ganiatâd i brosesu eich data personol. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a wneir cyn i chi dynnu eich caniatâd yn ôl. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, efallai na fyddwn yn gallu darparu gwasanaethau penodol i chi. Byddwn yn eich cynghori os yw hyn yn wir ar yr adeg y byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl.

 

 

Os dymunwch arfer unrhyw un o'r hawliau a nodir uchod, cysylltwch â ni.

 

Nid oes angen ffi fel arfer 

Ni fydd yn rhaid i chi dalu ffi i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o'r hawliau eraill). Fodd bynnag, efallai y byddwn yn codi ffi resymol os yw'n amlwg bod eich cais yn ddi-sail, yn ailadroddus neu'n ormodol. Fel arall, efallai y byddwn yn gwrthod cydymffurfio â'ch cais o dan yr amgylchiadau hyn.

 

Yr hyn y gallai fod ei angen arnom gennych chi 

Mae’n bosibl y bydd angen i ni ofyn am wybodaeth benodol gennych i’n helpu i gadarnhau pwy ydych a sicrhau eich hawl i gael mynediad at eich data personol (neu i arfer unrhyw un o’ch hawliau eraill). Mae hwn yn fesur diogelwch i sicrhau nad yw data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw berson nad oes ganddo hawl i'w dderbyn. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’ch cais, er mwyn cyflymu ein hymateb.

 

Terfyn amser ar gyfer ymateb

Byddwn yn ymateb i bob cais cyfreithlon o fewn mis. 

 

 

Geirfa

 

Sail Cyfreithlon 

Mae Legitimate Interest yn golygu budd ein busnes wrth gynnal a rheoli ein busnes i'n galluogi i roi'r gwasanaeth gorau a'r profiad gorau a mwyaf diogel i chi. Rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried ac yn cydbwyso unrhyw effaith bosibl (cadarnhaol a negyddol) arnoch chi a’ch hawliau cyn i ni brosesu eich data personol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon. Nid ydym yn defnyddio eich data personol ar gyfer gweithgareddau lle mae ein buddiannau yn cael eu diystyru gan yr effaith arnoch chi (oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol i ni wneud hynny neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn asesu ein buddiannau cyfreithlon yn erbyn unrhyw effaith bosibl arnoch chi mewn perthynas â gweithgareddau penodol trwy gysylltu â ni.

 

Perfformiad y Contract yn golygu prosesu eich data pan fo’n angenrheidiol ar gyfer cyflawni contract yr ydych yn barti iddo, neu i gymryd camau ar eich cais cyn ymrwymo i gontract o’r fath.

 

Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yn golygu prosesu eich data personol lle bo angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol yr ydym yn ddarostyngedig iddi.

 

bottom of page